Conference General Chair: 
Minoru Fujishima
fuji@hiroshima-u.ac.jp
Hiroshima Univ, Japan


Technical Program Chair: 
Noriharu Suematsu
suematsu@riec.tohoku.ac.jp
Tohoku Univ, Japan


Finance Chair: 
Junji Sato
satou.junji@jp.panasonic.com
Panasonic, Japan


Conference Secretary:
Takeshi Yoshida
tyoshida@dsl.hiroshima-u.ac.jp
Hiroshima Univ, Japan